TIN VUI CHO LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN

Ngày 14/8/2019, Bộ Lao động Đài Loan đã quyết định điều chỉnh mức lương cơ bản từ quy định hiện hành là 23.100 Đài tệ lên 23.800 Đài tệ, tỷ lệ tăng là 3,03%; điều chỉnh lương tính theo giờ từ quy định hiện hành là 150 Đài tệ/giờ lên 158 Đài tệ/giờ, mức tăng là 5,33%. Việc điều chỉnh tiền lương sẽ được thực thi kể từ tháng 1/2020.
Ngày 06/12/2019, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có công văn số 1892/QLLĐNN- ĐLAM về việc “Đài Loan tăng lương cơ bản và điều chỉnh mức đóng bảo hiểm của người lao động kể từ ngày 01/01/2020”. Theo đó mức lương cơ bản của người lao động, mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế được điều chỉnh như sau:
“1. Lương cơ bản:
Mức lương cơ bản mới áp dụng từ ngày 01/01/2020 là 23.800 Đài tệ/ tháng
2. Bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế
a) Bảo hiểm lao động:
Tổng mức tham gia bảo hiểm lao động là 10% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng đóng 70 %, người lao động 20 %, nhà nước hỗ trợ 10%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm lao động hàng tháng của người lao động được tính như sau:
Bảo hiểm lao động = Lương cơ bản x Hệ số phí bảo hiểm lao động (10%) x Hệ số người lao động chi trả (20%). Cụ thể mức đóng bảo hiểm lao động của lao động tại nước ngoài có mức lương cơ bản 23.800 Đài tệ/ tháng là:
23.800 Đài tệ x 10% x 20% = 476 Đài tệ/ tháng
Người lao động làm việc trong gia đình không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động
b) Bảo hiểm y tế
Tổng mức tham gia bảo hiểm y tế là 4,69% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng đóng 60%, người lao động đóng 30%, nhà nước hỗ trợ 10%. Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của người lao động được tính như sau:
Bảo hiểm y tế = Lương cơ bản x Hệ số bảo hiểm y tết (4,69%) x Hệ số người lao động chi trả (30%). Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế của lao động nước ngoài có mức lương cơ bản 23.800 Đài tệ là:
23.800 Đài tệ x 4,69% x 30% = 335 Đài tệ/ tháng.
Mức tham gia bảo hiểm y tế trên áp dụng cho cả đối tượng lao đông làm việc trong gia đình.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *